Posted: 12 years ago Quote #56
<span style="font-style: italic; font-size: 14pt">โดย <a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา</a> ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt">ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวให้แก่ผู้ที่สนใจ&nbsp; เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยหันกลับมาบริโภคน้ำมันมะพร้าว&nbsp; หลังจากที่น้ำมันมะพร้าวได้ถูกสมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน&nbsp; ปรักปรำว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคอ้วน&nbsp; ซึ่งจากผลงานของนักวิจัยพบว่าไม่เป็นความจริง&nbsp; ดังจะได้เห็นได้จากบรรพบุรุษของคนไทย&nbsp; ที่บริโภค<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">น้ำมันมะพร้าว</a>ไม่มีใครเป็น<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">โรคหัวใจ</a>และ<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">โรคอ้วน</a>แต่อย่างใด<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เหตุจูงใจที่ผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นมา&nbsp; ทั้งๆ&nbsp; ที่ เพิ่งจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง &quot;สวยได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว&quot;&nbsp; ซึ่งมีการกล่าวถึงบทบาทของ<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">น้ำมันมะพร้าว</a>&nbsp; ในการลดความอ้วนอยู่บ้าง&nbsp; ก็เพราะได้อ่านพบในเว็บไซต์อันหนึ่ง&nbsp; ซึ่งเรียบเรียงโดยหมอท่านหนึ่ง&nbsp; ที่กล่าวหาว่า&nbsp; น้ำมันมะพร้าวไม่สามารถช่วย<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">ลดความอ้วน</a>ได้&nbsp; เพราะน้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำมันประเภทหนึ่ง&nbsp; และน้ำมันก็คือไขมันที่เมื่อบริโภคเข้าไป&nbsp; ก็จะไปสะสมเป็นน้ำมันในเซลล์ไขมัน&nbsp; ทำให้ผู้บริโภคอ้วนขึ้น&nbsp; แต่ความจริงก็คือ&nbsp; มีความแตกต่างกันอย่างมากระกว่างน้ำมันชนิดต่างๆ&nbsp; กล่าวคือ&nbsp;&nbsp; กรดไขมันขนาดยาว&nbsp; ที่มีอยู่ในน้ำมันไม่อิ่มตัวทุกชนิด&nbsp; รวมทั้งใน<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">น้ำมันอิ่มตัว</a>จากสัตว์และพืชต่างๆ&nbsp; ย่อยยาก&nbsp; และไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ตับ&nbsp; จึงสะสมเป็นไขมัน&nbsp; ในขณะที่กรดไขมันขนาดกลางที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าว&nbsp; ย่อยง่ายและเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ตับจนหมดสิ้น&nbsp; ไม่สะสมเป็นไขมันในร่างกายจึงไม่อ้วน<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผู้เขียน&nbsp; ในนามของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน่ำมันมะพร้าวฯ&nbsp; ขอขอบคุณบริษัทห้างร้าน&nbsp; ที่ให้ความอนุเคราะห็ในการจัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้นมา&nbsp; เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกของท่านตลอดจนแก่สมาชิกของชมรม</span>