Posted: 12 years ago Quote #61
<span style="font-size: 12pt; font-weight: bold">2.เหตุเกิดเพราะสงคราม<br />
<br />
</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ำมันมะพร้าวเป็นที่นิยมใช้ในการปรุงอาหาร&nbsp; และในผลิตภัณฑ์อาหารของคนทั้งโลก&nbsp; โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา&nbsp; ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำมันมะพร้าวเป็นที่รังเกียจของผู้ใช้ทั่วโลก&nbsp; ทั้งนี้&nbsp; เกิดเพราะผลของสงคราม 2 สงคราม คือ :<br />
<br />
<span style="font-weight: bold">2.1 สงครามมหาเอเชียบูรพา<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2482-2488) กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศฟิลิปปินส์&nbsp; และหมู่เกาะต่างๆ&nbsp; ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิก&nbsp; จึงตัดทางลำเลียงน้ำมันมะพร้าวไปสู่สหรัฐอเมริกา&nbsp; ทำให้ผู้ผลิตอาการและร้านค้าอาหารจำเป็นต้องขวนขวายหาน้ำมันอื่นมาทดแทน&nbsp; จึงได้มีการพัฒนาน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เช่น&nbsp; น้ำมันถั่วเหลือง&nbsp; น้ำมันทานตะวัน&nbsp; น้ำมันคำฝอย&nbsp; น้ำมันข้าวโพด&nbsp; น้ำมันคาโนลา&nbsp; น้ำมันถั่วลอสง ฯลฯ&nbsp; และก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลต่อวงการอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของประเทศสหรัฐอเมริกา<br />
<br />
2.2 สงครามน้ำมันเขตร้อน<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง&nbsp; ได้มีการนำน้ำมันมะพร้าวกลับไปจำหน่ายยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง&nbsp; จึงเกิดการแข่งขันกับน้ำมันพืชไม่อิ่มตัว&nbsp; ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมา&nbsp; ระหว่างทศวรรษปี พ.ศ.2503-2512 มีการรายงานผลการวิจัยว่าน้ำมันอิ่มตัวบางประเภท&nbsp; (เช่น&nbsp; น้ำมันจากสัตว์&nbsp; และน้ำมันมะพร้าวที่ถูกเติมไฮโดรเจน)&nbsp; ไปเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด&nbsp; ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุองโรคหัวใจ&nbsp; สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน (ASA)&nbsp; จึงถือโอกาสสรุปว่า น้ำมันอิ่มตัวทั้งหมดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ&nbsp; และรณรงค์ให้ประชาชนเลิกบริโภคน้ำมันอิ่มตัว&nbsp; ซึ่งรวมทั้งน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม&nbsp; (รวมเรียกว่าน้ำมันเขตร้อน หรือ Tropical Oils) แล้วหันไปบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลือง<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ในทศวรรษปี พ.ศ.2523 -2532 ASA ใช้เรื่องนี้เป็นกลยุทธ์รณรงค์อย่างหนัก</span>