ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ในเรื่องสุขภาพ(AIDS)

Posted: 12 years ago Quote #209
<img src="http://candleberry.igetweb.com/article/art_395673.jpg" /></div>
<div class="entry-content clearfix">
  <p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #000000"><strong>
  <span style="TEXT-DECORATION: underline">
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-ansi-font-size: 10.5pt">
  ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวในเรื่องสุขภาพ<br />
  </span></span></strong>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  สุขภาพที่ดีของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับสถานภาพ </span>
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  4 </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ประการ คือ</span><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt"><O:P>
Posted: 12 years ago Quote #210
1. </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-ansi-font-size: 10.5pt">
  การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma"><O:P></O:P></span></span></span></span></p>
  <p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #3d9e3d">
  <span style="FONT-SIZE: 15px"><span style="COLOR: #000000">
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  จากบทบาททางสรีรวิทยาของน้ำมันมะพร้าวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ทำให้ผู้บริโภคน้ำมันมะพร้าวมีสุขภาพดี แข็งแรง</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เพราะได้พลังงานทันทีที่บริโภคน้ำมันมะพร้าว นอกจากนั้น</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  น้ำมันมะพร้าวยังมีคุณทางอาหาร โดยเฉพาะวิตามิน และเกลือแร่</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าของอาหารโดยการเพิ่มการดูดวิตามิน เกลือแร่
  และกรดอะมิโน</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก จึงถูกย่อยง่าย</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  และเคลื่อนที่เร็วไปตามของเหลวในร่างกาย</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  จึงเป็นที่นิยมใช้หุงต้มอาหารสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาการย่อยไขมัน</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  และยังใช้ในสูตรน้ำนม เพื่อให้ไขมันที่จำเป็นแก่เด็กทารก</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  และช่วยในการดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนากระดูก</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma"><O:P>
Posted: 12 years ago Quote #211
2. </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-ansi-font-size: 10.5pt">
  ช่วยให้ปลอดจากโรคไม่ติดเชื้อ</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">
  </span></strong>
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma"><O:P></O:P>
  </span></span></span></span></p>
  <p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #3d9e3d">
  <span style="FONT-SIZE: 15px"><span style="COLOR: #000000">
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  <span class="goog_qs-tidbit-0">
  <span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">โรคไม่ติดเชื้อที่
  น้ำมันมะพร้าวมีส่วนในการลดอัตราการเกิด ได้แก่</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
<O:P>
Posted: 12 years ago Quote #212
2.1 </span></span></span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-ansi-font-size: 10.5pt">
  <span class="goog_qs-tidbit-0">
  <span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">โรคหัวใจ</span></span> :</span></strong><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  จากผลการวิเคราะห์พบว่า</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  น้ำมันมะพร้าวมีคอเลสเตอรอล 0% ซึ่งน้อยกว่าน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมี </span>
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">28
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ส่วน และที่สำคัญคือ</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เมื่อบริโภคน้ำมันมะพร้าวเข้าไป ในร่างกาย</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  อีกทั้งยังไม่ได้ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเหมือนกับน้ำมันพืชประเภทไม่อิ่มตัว</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เช่นน้ำมันถั่วเหลืองที่ถูกเติมไฮโดรเจน (</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">hydrogenate)
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ในขบวนการผลิต</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  และถูกเติมออกซิเจน (</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">oxidize)
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ระหว่างเดินทางก่อนถูกบริโภค จนเกิดเป็น</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">trans
  fatty acids </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดลิ่มเลือด และไปอุดตันหลอดเลือด</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  นอกจากนั้นน้ำมันมะพร้าวยังมีวิตามินอีที่ช่วยขยายหลอดเลือดและป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  นักโภชนาการสมัยใหม่จึงสรุปว่า น้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้หัวใจมีสุขภาพดี</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <spa
Posted: 12 years ago Quote #213
2.2 </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-ansi-font-size: 10.5pt">
  โรคมะเร็ง :</span></strong><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  น้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง ด้วยกลไก </span>
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">2
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  วิธี</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  คือ</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma"><O:P></O:P></span></span></span></span></p>
  <p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #3d9e3d">
  <span style="FONT-SIZE: 15px"><span style="COLOR: #000000">
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">(1)
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เนื่องจากเป็นน้ำมันประเภทอิ่มตัวจึงไม่ถูกเติมไฮโดรเจน (</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">hydrogenate)
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  และแตกตัวเมื่อถูกกับอุณหภูมิสูง</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
<O:P></O:P></span></span></span></span></p>
  <p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #3d9e3d">
  <span style="FONT-SIZE: 15px"><span style="COLOR: #000000">
  <span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">(2)
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  มีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการกลายพันธุ์ของยีน</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง และการทำร้ายเซลล์ การใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมตัว</span><span lang="TH" style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma">
  </span>
  <span lang="TH" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'MS Sans Serif'; mso-hansi-font-family: 'MS Sans Serif'">
  ก็ช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ดีกว่ายาทากันแดดราคาแพง</span><span style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif'; mso-bidi-font-family: Tahoma"><O:P>
Posted: 12 years ago Quote #214
2.3 โรคอ้วน : โรคอ้วนนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาพต่าง ๆ เช่น การมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานมีความดันโลหิตสูง เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนโรคข้ออักเสบ ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ ฯลฯ การบริโภคน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง (ในขบวนการ thermogenesis) ทำให้ร่างกายมีอัตราการเผาผลาญอาหาร หรือเมตาบอลิซึม (metabolism) สูงเกิดเป็นพลังงานสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังช่วยทำลายไขมันที่ร่างกายสะสมอยู่ นำไปใช้เป็นพลังงาน ดังนั้น ผู้บริโภคน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำจึงไม่อ้วน
Posted: 12 years ago Quote #215
2.4 โรคเบาหวาน : ผลพลอยได้ของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานจากการบริโภคน้ำมันมะพร้าวทำให้ร่างกายไม่สะสมน้ำตาล เพราะถูกใช้ไปเป็นพลังงานหมด อีกทั้งยังไม่ทำให้ผู้ป่วยอยากรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือน้ำตาล จึงช่วยลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานไปได้โดยปริยาย
Posted: 12 years ago Quote #216
2.5 โรคปวดเมื่อย โรคชราภาพก่อนวัย โรคมะเร็งผิวหนัง และโรคกระดูก : น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนังได้ดี เพราะมีขนาดของโมเลกุลเล็กจึงนิยมใช้นวดตัวให้หายปวดเมื่อย และผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังปกป้องการทำลายของแสงอัลตราไวโอเลตที่ทำให้ผิวหนังเหี่่ยวย่นแก่ก่อนวัย และเป็นมะเร็งผิวหนัง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของกระดูกให้แข็งแรง แพทย์แผนไทยจึงนิยมนำน้ำมันมะพร้าว มาประกอบเป็นสูตรยาแผนโบราณในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูก อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ
Posted: 12 years ago Quote #217
3. ช่วยให้ร่างกายปลอดจากโรคติดเชื้อ
จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคเป็นสาเหตุของโรคของมนุษย์มากมายเหลือคณานับ แต่ก็แปลกที่เด็กทารกแรกคลอดที่ดูดน้ำนมมารดาเป็นประจำมักไม่ค่อยเป็นโรคเหล่านี้ ทั้งนี้ก็เพราะมีภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากน้ำนมมารดา ได้มีการค้นพบว่าสารสำคัญในนมน้ำเหลือง (cholostum) ของมารดานี้ คือ กรดลอริก ซึ่งเมื่อเข้าไป ในร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นสารโมโนลอริน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะนั่นเอง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวพบว่ามีกรดลอริกสูงมากถึง 48-53% ซึ่งมากกว่าในน้ำนมมารดามาก ในปัจจุบันวงการแพทย์สมัยใหม่ได้แนะนำให้ประชาชนกินยาเม็ดที่มีโมโนลอรินเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
Posted: 12 years ago Quote #218
4.<strong> การรักษาโรค</strong></span></span></span></span></p>
  <p><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"><br />
  <span style="COLOR: #3d9e3d"><span style="FONT-SIZE: 15px">
  <span style="COLOR: #000000">จากการที่น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อ
  และสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดี และรวดเร็ว
  ตำราอายุรเวทของอินเดียจึงได้ใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคมาไม่ต่ำกว่า 4,000 ปี
  แพทย์แผนไทยก็ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคทั้งภายในและภายนอกมาเป็นเวลาช้านาน
  เช่น ในตำราพระโอสถพระนารายณ์
  ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นยานวดแก้ปวดเมื่อย
  ยารักษาโรคกระดูก ยารักษาแผลเน่าเปื่อย
  ส่วนตำราแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคกระดูกที่เกิดจากอุบัติเหตุ
  รักษา เม็ดผดผื่นคัน ลบริ้วรอย แผลฟกช้ำ ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ และป้องกันแสงแดด
  และความร้อน แม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันชาวตะวันตก
  ก็ให้คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรือการดูดซึมอาหาร
  เด็กทารกรวมทั้งเด็กเล็กที่ไม่สามารถย่อยไขมัน กินน้ำมันมะพร้าวเป็นยารักษาโรค
  ศักยภาพของน้ำมันมะพร้าวในการรักษาโรคมีดังนี้
Posted: 12 years ago Quote #219
4.1
  โรคที่เกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ</strong>
  เชื้อโรคที่กรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวสามารถทำลายได้ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย
  เชื้อราและยีสต์ เชื้อโปรโตซัว และเชื้อไวรัส
  โมโนลอรินหรือสารปฏิชีวนะในน้ำมันมะพร้าว มีจุดเด่นสองประการ คือ
  ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค
  และสามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดที่มีเกราะไขมันห่อหุ้มเซลล์ ที่ยาปฏิชีวนะธรรมดา
  ไม่สามารถฆ่าได้ แต่น้ำมันมะพร้าว สามารถละลายเกราะไขมันนี้ได้
  แล้วจึงเข้าไปฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ เท่าที่ได้มีการวิจัยพบว่า
  เชื้อโรคที่มีเกราะไขมันห่อหุ้มนี้เป็นโรคร้ายในปัจจุบันที่รักษายากมาก
  เพราะทำลายมันไม่ได้ <span class="goog_qs-tidbit-1">
  <span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-1">
  อย่างดีก็หยุดไม่ให้มันขยายพันธุ์โรคเหล่านี้ เช่น ไวรัสโรคเอดส์ โรค SARS</span></span>
  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และกำลังมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล
Posted: 12 years ago Quote #220
น้ำมันมะพร้าว มีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ โดยผ่านกรรมวิธี 2
  ประการคือ<br />
  1.สร้างภูมิคุ้มกันโรค<br />
  น้ำมันมะพร้าว มีกรดลอริก(Lauric aicd) ที่เปลี่ยนเป็นสารโมโนลอริน(momolaurin)
  ในร่างกาย ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ (DAyrit 2000)
  น้ำมันมะพร้าวจึงทำหน้าที่เป็นสารปฎิชีวนะต่อต้านกับเชื้อโรค
  และไม่ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรคดังเช่นยาปฎิชีวนะทั่วไป <br />
  กรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในนมน้าเหลือง(colostrum)
  ของมารดา ที่ช่วยสร้างระบบภูมคุ้มกันโรคได้ ดังนั้น ทารกมักจะไม่เป็นโรคใด ๆ
  ในระหว่างที่ดูดนมมารดา น้ำมันมะพร้าว มีกรดลอริกสูงถึง 50 %
  ซึ่งสูงกว่าที่มีในน้ำนมมารดา ซึ่งมีเพียง 3 %
Posted: 12 years ago Quote #221
2.ฆ่าเชื้อโรค
นอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังสามารถมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ทั้งที่เป็นแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ โปรโตซัว และแม้กระทั่งไวรัส (Enig 1999, Kabara 1978) ยกตัวอย่างเช่น
:- ฆ่าแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะ (Helicobacter pyroli) โรคไซนัส โรคทางเดินปัสสาวะ โรคฟันผุ โรคปอดบวม โรคหนองใน และโรคอื่น ๆ
:- ฆ่าเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกลาก โรคฮ่องกงฟุต
:- ฆ่าเชื้อยีสต์ที่เป็นสาเหตุของอาการตกขาวในช่องคลอด ที่เกิดจากเชื้อยีสต์ที่ชื่อ Candida albicans
:- ฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่ คางทูม โรคเริม โรคหวัดนก hepatitis C และแม้กระทั่ง HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์
Posted: 12 years ago Quote #222
ความพิเศษในการฆ่าเชื้อโรคของน้ำมันมะพร้าว<br />
  1.ฆ่าเฉพาะเชื้อที่มีไขมันเป็นเกราะหุ้มเยื่อบุเซล :
  เนื้องจากเป็นไขมันประเภทหนึ่ง
  น้ำมันมะพร้าวจึงมีคุณสมบัติพิเศษในการละลายไขมันที่เชื้อโรคบางประเภท เช่น
  แบคทีเรีย และไวรัส ที่มีไขมันเป็นเกราะหุ้มเยื่อ (lipid-coated membrane)
  ของเซล<br />
  2.ไม่ฆ่าเชื้อที่เป็นประโยชน์ :
  น้ามันมะพร้าวไม่ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เช่นแบคที่เรียในลำไส้<br />
  3.ไม่เกิดการดื้อยา :
  น้ำมันมะพร้าวไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ดังเช่น<br />
  ยาปฎิชีวนะ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดการดื้อยา
  ทำให้ต้องใช้ในความเข้มขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็ใช้ไม่ได้ผล<br />
  4.ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย : แม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้
  แต่น้ำมันมะพร้าว ก็ไม่เป็นอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์แต่อย่างใด</span></span></span></span><span style="COLOR: #000000">
Posted: 12 years ago Quote #223
4.2
  โรคผิวหนัง</strong> ผิวหนังที่ถูกอนุมูลอิสระเข้าทำลาย หรือจากการถูกทำร้าย
  จนเกิดเป็นแผลที่เชื้อโรคจะเข้าทำลายต่อโมโนลอริน
  ในน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ </span></span>
  </span></span></dd>
  <dd>
  <p><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="COLOR: #3d9e3d">
  <span style="FONT-SIZE: 15px"><span style="COLOR: #000000"><strong>4.3
  รังแคหนังศีรษะ</strong>
  น้ำมันมะพร้าวมีสารปฏิชีวนะที่ทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดรังแค
  หากชโลมผมด้วยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยรักษารังแคหนังศีรษะได้
Posted: 12 years ago Quote #224
ที่มาของบทความ
เรื่อง "บทบาทของนำมันมะพร้าวต่อสุขภาพ และความงาม"
มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว

โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา