เขียนรีวิวของคุณเอง
  • เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเขียนความคิดเห็น
  • ไม่ดี
  • ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นที่มีอยู่
สอบถาม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100%
100 ซีซี 100 บาท  ราคาเท่ากับที่ติดไว้ที่ขวดเปล่าคะ
จาก: j_maneechot24@hotmail.com | วันที่: 14/11/2553 12:08
รีวิวนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่มี (0/0)